Skip to main content

بعضی از وقتها به دکتر های متعددی مراجعه میکنیم،ولی آیا میدانید که هدف این پزشکان چیست؟

توهین به هیچ پزشکی نباشه و مشت هم نمونه خروار نیست ولی واقعا گاها مشاهده میشود که پزشکان زیادی رای جذب پول فقط به بیماران راه کار متفاوت میدهند و در آخر نه تنها بیمار نتیجه ای مکیگیره بلکه بدتر هم خواهد شد.

با وجدان باشیم و مثلا بیماری که به بیماری افسردگی مبتلا هست را دنبال مراحل بیماری ام اس نفرستیم .

ادامه در پست بعدی حتما خدمتتون عرض میکنم.

ام اس درمان داردمرگ بر پزشک