Skip to main content

مجله مَد | «این دیگه چرا»

قسمت اول از مجموعه «این دیگه چرا؟!» به اسپیکرهای شکست‌خورده، شاغلانِ موفقیت و مویدینِ نظرباز پرداخته و می‌پرسد:
«موفقیت چیست؟»

🎭همراه باشید با:
مجله مَد| مجله الفبای درون